Opdracht: 20 sociale woningen op de beschermde site van het klooster te Meer
Opdrachtgever: Bouwmaatschappij De Noorderkempen
Locatie: Hoogstraten
Datum realisatie: In uitvoering

De kloostersite van Meer is in zijn geheel als monument beschermd. De beschermde gebouwen op de site worden herbestemd met functies van (semi-)publiek karakter voor de bewoners van Meer. Bouwmaatschappij De Noorderkempen wenst een 20-tal nieuwbouwwoningen te realiseren op de beschermde site.

Het uitgangspunt voor de integratie van de woningen is het opnieuw leesbaar maken van de kloostergebouwen en hun relatie met het omringende landschap. De nieuwe situatie positioneert de historische kern opnieuw als een duidelijk leesbaar zwaartepunt op de site. De nieuwe huurwoningen aan het voormalig speelplein bakenen het plein af, maar zorgen tegelijkertijd voor de nodige doorzichten en verbindingen. Hierdoor nemen ze de functie van de Lindebomen als een ‘doorwaadbaar scherm’ mee aan. Aan de Westzijde van het perceel vormen de nieuwe woningen een wand als achtergrond voor de kloostergebouwen en geven ze een ruimtelijk antwoord op de achterliggende verkavelingen.

De nieuwe bouwvolumes binden de beschikbare openbare ruimtes tot één geheel met ieder hun functie: het woonerf als specifieke ‘woon- en leefruimte’, het bos en grasveld als publieke groene ruimtes, de voormalige speelplaats als historische kern waar de herbestemming van de kloostergebouwen samenkomen en tenslotte een parkeerruimte die tevens als een multifunctionele ruimte kan ingericht worden voor het dorp. Het groene karakter kan worden verdergezet in de nieuw in te richten zones zodat een maximale overgang van de bestaande naar de nieuwe elementen, en de doorwaadbaarheid van de site verzekerd blijft.

Projectfiche in pdf