Opdracht: Restauratie en ontsluiting van de burchtmuur Keizersberg
Opdrachtgever: Stadsbestuur Leuven
Locatie: Leuven

De restauratieopdracht omvat het restaureren van de 13de-eeuwse burchtmuur, de restanten van de 13de-eeuwse waterput en het 20ste-eeuwse Mariabeeld. Deze restanten bevinden zich in het domein ‘De Keizersberg’ dat is ingekleurd als parkgebied in het RUP. Er is een masterplan ontwikkeld voor het hele domein door de stad Leuven. De restauratie en de ontsluiting van de te restaureren monumenten kadert in de herwaardering van het hele gebied beschreven in dit masterplan.

De restanten van de burchtmuur zijn vandaag op het domein zelf en vanuit de omgeving weinig opmerkbaar en afleesbaar. De binding tussen de 2 resterende 13de-eeuwse elementen (muur en waterput) is verdwenen, evenals de historische binding tussen de burcht en de stad. De burchtmuur, waterput en het Mariabeeld zijn niet meer toegankelijk. Dit door de slechte bouwfysische toestand van de muur en door de afwezigheid van een borstwering ter hoogte van de muur die op zijn hoogte punt een hoogteverschil van ca. 7 meter overbrugt.

Het uitgangspunt van de restauratie is enerzijds het maximaal consolideren van de bestaande beschermde ruïneresten (muur en waterput), zonder reconstructie. Anderzijds het logisch verweven van de nieuwe noodzakelijke ontsluiting naar en tussen de twee elementen om zo hun historisch context te verduidelijken.

Daarnaast wordt er ook een aanzet gegeven voor de verdere groenontwikkeling rond de restanten om zo de site in het volledige domein te integreren.

Projectfiche in pdf